Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2012

KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh thiếu nhi đến năm 2015

Thực hiện Hướng dẫn Số 02-HD/TU, ngày 13/10/2011của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo  tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 344-KH/TWĐTN, ngày 30/11/2011của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Tiếp tục đẩy mạnh và đưa việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong các cấp bộ Đoàn và cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi; làm cho tuổi trẻ toàn tỉnh nhận thức sâu sắc hơn nữa những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, tiếp tục tạo chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, có hành động cụ thể đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, lối sống, các biểu hiện tiêu cực và các tệ nạn xã hội;
- Góp phần xây dựng lớp thanh niên có phẩm chất đạo đức, có trình độ, năng lực, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, xung kích thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.
2. Yêu cầu:
Việc thực hiện Chỉ thị 03 -CT/TWcủa Bộ Chính trị phải sâu rộng, đồng bộ, cụ thể đến từng cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi của từng địa bàn, đơn vị, tránh chung chung, hình thức, thiếu trách nhiệm; phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong thực hiện Cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác"; gắn việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW với thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm.
- Kết hợp việc học tập với nâng cao ý thức tự giác rèn luyện và làm theo của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên; kết hợp giữa "xây" và "chống", giữa động viên, khuyến khích với đôn đốc, kiểm tra của các cấp bộ Đoàn.
II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP
1. Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi
- Tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, nội dung và tầm quan trọng của Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới các cấp bộ Đoàn và toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Phối hợp với các ban, ngành lồng ghép tuyên truyền cho đoàn viên, thanh thiếu niên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác trong các hoạt động tập thể, các chương trình phối hợp.
- Tổ chức nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các Hội nghị, nói chuyện và sinh hoạt thường kỳ của các Chi đoàn, Chi hội, Chi đội.
- Xây dựng nội dung học tập gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng đối tượng thanh niên, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp.
- Tiếp tục tổ chức các buổi chiếu phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác; tuyên truyền việc học tập và làm theo lời Bác lên Website, Bản tin Thanh niên Thái Nguyên và các phương tiện thông tin đại chúng.
2. Xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chương trình rèn luyện đoàn viên, đội viên, phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu nhi
- Trong quá trình thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên, đội viên, các cấp bộ Đoàn, Đội chủ động lồng ghép các tiêu chí cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa nội dung này vào đánh giá, phân loại tổ chức Đoàn và đoàn viên, đội viên hằng năm cho phù hợp, thiết thực, thúc đẩy tính tự giác học tập, làm theo của mỗi bạn trẻ.
- Tùy theo từng đối tượng đoàn viên, thanh thiếu nhi và từng địa bàn cụ thể, các cấp bộ Đoàn xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại trên cơ sở các nội dung “5 xây”, “5 chống” gồm:
+ Xây tình đoàn kết, tình nguyện, tương thân, tương ái vì cộng đồng. Chống lối sống bàng quan, vị kỷ cá nhân, thiếu trách nhiệm.
+ Xây ý thức tiết kiệm, tiêu dùng đúng khả năng, thực hiện “cần kiệm là nếp sống đẹp của tuổi trẻ”. Chống tham nhũng, lãng phí, xa hoa.
+ Xây thái độ học tập đúng đắn, thực chất, làm gì cũng phải học, học suốt đời; bồi đắp ý chí tự lực, tự cường, tự tin. Chống tiêu cực, bệnh thành tích trong học tập, thi cử, tụt hậu về trình độ, kiến thức và nhận thức xã hội.
+ Xây tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, kỷ luật, chất lượng cao. Chống chây lười, thụ động, ỷ lại, thiếu sáng tạo, vô kỷ luật.
+ Xây ý thức công dân, ý thức cộng đồng, ứng xử văn hoá, tôn trọng và bảo vệ lẽ phải. Chống tự do, tuỳ tiện, hành vi thiếu văn hóa, coi thường pháp luật.
3. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của mỗi chi đoàn, chi hội, chi đội
- Các cấp bộ Đoàn chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn khóa mới, nhiệm kỳ 2012 - 2017 phù hợp với điều kiện, đặc thù của từng địa bàn, đơn vị.
- Đưa vào sinh hoạt thường kỳ của các chi đoàn, chi hội, chi đội một số nội dung cụ thể, trọng tâm nhằm chỉnh đốn tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, giải quyết các vấn đề đoàn viên, thanh thiếu nhi đang quan tâm, góp phần củng cố niềm tin trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân.
- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên Website Tỉnh Đoàn và Bản tin Thanh niên làm tài liệu sinh hoạt cho các chi đoàn trên toàn tỉnh; chỉ đạo các chi đoàn tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, nhất là cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp
- Mỗi cán bộ Đoàn và đoàn viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện qua những việc làm cụ thể, thiết thực, xung kích đi đầu trong mọi hoạt động, là tấm gương cho thanh niên noi theo; đẩy mạnh cảm hóa và giúp đỡ thanh, thiếu niên chậm tiến thông qua hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi Bí thư Đoàn, cán bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở.
- Nghiêm túc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; có tinh thần trách nhiệm cao với bản thân, gia đình và cộng đồng; giao tiếp, ứng xử có văn hóa; khiêm tốn học hỏi; quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể; không xa hoa, lãng phí; sử dụng các nguồn lực của tập thể và bản thân một cách tiết kiệm, hiệu quả.
- Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, lười biếng, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít. Mỗi cán bộ Đoàn và đoàn viên phải thẳng thắn, trung thực, bảo vệ chân lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, không chạy theo thành tích, không bao che, giấu giếm khuyết điểm, kiên quyết đấu tranh với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
5. Đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn
- Các cấp bộ Đoàn chủ động lồng ghép công tác tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm như: 15/5, 15/7, 15/10 và các hoạt động chuyên đề khác.
- Tổ chức biểu dương điển hình tiên tiến, tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các hoạt động của Đoàn từ tỉnh tới cơ sở vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác (19/5) hàng năm và các dịp sơ kết, tổng kết.
- Tăng cường tuyên truyền gương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, lao động, sản xuất và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Trong tuyên truyền và tổ chức các hoạt động, cần nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, ý thức, thái độ học tập của đoàn viên, thanh thiếu nhi, kịp thời phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc, phê phán các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.
6. Thực hiện tốt công tác kiểm tra định kỳ, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Nội dung kiểm tra, sơ kết, tổng kết tập trung đánh giá kết quả thực hiện của các cấp bộ Đoàn; ảnh hưởng tích cực của việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả; biểu dương điển hình tiên tiến; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu; kiến nghị, đề xuất tháo gỡ khó khăn, nhân rộng điển hình tiên tiến.
- Hằng năm, các cấp bộ Đoàn kiểm tra chuyên đề hoặc kiểm tra lồng ghép trong các cuộc giao ban, sơ kết, tổng kết về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có hình thức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tỉnh Đoàn
- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị trong quá trình thực hiện; tổ chức các hoạt động quy mô cấp tỉnh; xây dựng tiêu chí đánh giá Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và cán bộ Đoàn cấp tỉnh trong thực hiện.
- Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn là thường trực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về các nội dung trong quá trình tổ chức thực hiện.
- Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn tham mưu bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình rèn luyện đoàn viên và công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn hằng năm.
- Hội LHTN, Hội đồng Đội, Hội sinh viên và các phòng, ban khác có trách nhiệm nghiên cứu, bổ sung nhiệm vụ cho phù hợp.
2. Các huyện Đoàn, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc
- Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai ở cấp mình cho phù hợp, hiệu quả và gửi về Tỉnh Đoàn trước ngày 30/2/2012.
- Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tạo cơ chế, nguồn lực để triển khai tổ chức thực hiện.
- Hướng dẫn các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện thật cụ thể, chi tiết; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện của các cơ sở, đảm bảo việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến được các chi đoàn và mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi.
- Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị trong báo cáo định kỳ; 6 tháng và tổng kết năm xây dựng báo cáo riêng.
Đề nghị các huyện,thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch và nghiêm túc triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Nơi nhận:
- VP, Ban TNNT, Ban TG TW Đoàn (B/c);
- Đ/c Nguyễn Anh Tuấn –UVBTV, Trưởng ban TNNT TW Đoàn (b/c)
- Đ/c Nguyễn Văn Kim - Phó Bí thư TT TU (b/c)
- Đ/c Lê Quang Dực-UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo TU (b/c)
- VP, Ban TG, Ban Dân vận Tỉnh uỷ (B/c);
- TT Tỉnh Đoàn;Các ban Tỉnh Đoàn;- Website Tỉnh Đoàn;
- Các h,t,th Đoàn & Đoàn trực thuộc;
- Lưu VT, TH, TG
TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ


Đã ký

Dương Văn Tiến

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét